Informace k vyplnění formuláře a o ochraně oznamovatele

Informace k vyplnění formuláře a o ochraně oznamovatele

K odeslání oznámení je třeba vyplnit všechna povinná pole, kterými jsou:

  • Typ oznamovatele
  • Oznámení se týká oblastí
  • Povinný subjekt, prostřednictvím jehož vnitřního oznamovacího systému je oznámení učiněno
  • Obsah oznámení
  • Vyrozumění o přijetí oznámení

Kdo může být oznamovatelem?

Oznamovatelem ve smyslu Směrnice může být jen fyzická osoba, která se v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností dozvěděla o protiprávním jednání.

Směrnice poskytuje ochranu všem kategoriím „pracovníků“, včetně osob samostatně výdělečně činných, dobrovolníků, stážistů, uchazečů o zaměstnání a dalších osob, které se pohybují v pracovním prostředí konkrétního zaměstnavatele.

Prací nebo jinou obdobnou činností se rozumí:

a) zaměstnání,

b) služba,

c) samostatná výdělečná činnost,

d) výkon práv spojených s účastí v právnické osobě,

e) výkon funkce člena orgánu právnické osoby, který je do funkce volen, jmenován či jinak povolán (tzv. „volený orgán“),

f) správa svěřenského fondu,

g) dobrovolnická činnost,

h) odborná praxe, stáž, nebo

i) výkon práv a povinností vyplývajících ze smlouvy, jejímž předmětem je poskytování dodávek, služeb, stavebních prací nebo jiného obdobného plnění.

Na jaká oznámení se Směrnice vztahuje?

Aby se jednalo o oznámení podle Směrnice, musí se porušení práva Unie, které je předmětem oznámení, vztahovat alespoň k jedné z uvedených oblastí.

Oznamovat podle Směrnice nelze:

  • informace, které by mohly bezprostředně ohrozit podstatný bezpečnostní zájem České republiky
  • informace o činnosti zpravodajských služeb
  • skutečnosti, na které se vztahuje povinnost zachovávat ochranu utajovaných informací
  • informace, jejichž vyzrazení by zjevně mohlo ohrozit probíhající trestní řízení
  • zvláštní skutečnosti podléhající ochraně podle zákona upravujícího krizové řízení

 

Oznamovatel také nesmí porušit povinnost mlčenlivosti při výkonu činnosti notáře, notářského kandidáta a koncipienta, státního zástupce, asistenta a právního čekatele, advokáta a advokátního koncipienta, soudního exekutora, exekutorského kandidáta a koncipienta, soudce, asistenta soudce, justičního čekatele a daňového poradce a mlčenlivosti zaměstnance notáře, advokáta, soudního exekutora a daňového poradce, nebo mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb.

Vyrozumění o přijetí oznámení

Pokud oznamovatel výslovně požádá, aby nebyl o přijetí oznámení vyrozuměn, platí to i pro vyrozumění o výsledcích posouzení podaného oznámení nebo prodloužení a odůvodnění prodloužení lhůty k vyřízení oznámení.

Oznamovatel nebude vyrozuměn, ani v případě, že by jeho vyrozuměním došlo k prozrazení jeho totožnosti.

Ochrana oznamovatele

Oznamovatel má nárok na ochranu podle Směrnice pokud má oprávněný důvod se domnívat, že informace oznámené prostřednictví tohoto formuláře jsou pravdivé (tzn. oznamovatel nesmí učinit oznámení vědomě nepravdivé) a že tyto informace spadají do oblasti působnosti Směrnice.

Totožnost oznamovatele a s ním spolupracujících osob není možné sdělit bez jeho výslovného souhlasu třetí osobě ani orgánu, s výjimkou zákonem stanovených výjimek (např. dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).

Oznamovatel je taktéž chráněn před postihem za protiprávní jednání, kterého se dopustil v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení nebo samotným oznámením. Výjimku tvoří případy, kdy oznamovatel jednáním v souvislosti se zjišťováním informací potřebných pro oznámení spáchal trestný čin.