Problematika bezpečnosti pedagogů, dětí, žáků a studentů pro vedoucí pedagogické pracovníky

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY

4 hodiny

Rozsah semináře 4 x 45 minut

max. 20 osob

Minimální počet 10 osob

1 500 Kč

Cena za 1 účastníka (bez sazby DPH)

Popis semináře

Cílem semináře je seznámit posluchače s typy mimořádných událostí v oblasti ochrany měkkých cílů, osobní bezpečnosti, specifik bezpečné práce s informacemi.
Na případových studiích prezentovat správný postup řešení, důsledky chyb a diskutovat preventivní opatření vedoucí ke zvýšení osobní bezpečnosti z pohledu komunikačního výcviku.
Cílem vzdělávacího programu je snížit uplatnění rizika směřujícího k ohrožení života a zdraví osob, zejména dětí (studentů) přijetím vhodných bezpečnostních opatření a poskytnutí základních informací umožňujících provést taková opatření svépomocí.
Důležitou součástí semináře jsou praktické ukázky, při kterých jsou zohledněny specifika jednotlivých druhů škol.

Cílová skupina

  • Ředitelé škol a školských zařízení
  • Zástupci ředitelů škol a školských zařízení
  • Výchovní poradci
  • Vedoucí vychovatelky ŠD
Seminář je určen pro cílovou skupinu vedoucích pedagogů, která se
při výkonu své práce dostává do situací, které mohou ohrozit osobní bezpečnost dětí, žáků a studentů, pedagogů a dalších zaměstnanců, příp. jejich reputaci a soukromí.
V tématech a příkladech z praxe budou zohledněna specifika jednotlivých druhů škol a školských zařízení, pro které budou semináře organizovány.

NEAKREDITOVANÝ

Platnost akreditace tohoto vzdělávacího programu skončila k datu: 28.8.2022.

Osvědčení

Pedagogický pracovník obdrží Osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.